آزمون های ویژه رنگ پودری


رنگهای پودری پس از پخت و تشکیل فیلم جامد پیوسته ای را تشکیل میدهند که بر اساس شرایط کاربر می توانند ارزیابی شوند. موارد زیر جزء بیشتری تست های انجام شده روی پلیت رنگ پودری است :

ویژگی های نوری :

ویژگی هایی که از تاثیر متقابل بین  نور و سطح پوششی ناشی میشود. متداول ترین عبارتی که در پوشش های ناصاف به کار میرود " پوست پرتغالی " است

اندازه گیری ضخامت :

زمانی اندازه گیری انجام میشود که به اندازه ی کافی روی سطح رنگ وجود داشته باشد.

تعیین چسبندگی :

مقاومت پوشش در مقابل برداشته شدن از روی سطحی که بر روی آن اعمال شده چسبندگی نامیده میشود.

مقاومت در برابر ضربه :

پوشش در معرض تغییر شکل ناشی از برخورد سریع وزنه تحت شرایط استاندارد قرار میگیرد. و سپس مقاومت آن در برابر ترک خوردن یا پوسته شدن ارزیابی میشود.

آزمون انعطاف پذیری :

معمولا از پشت صفحه ی پوشش شده توسط یک قطعه ی فلزی به صفحه نیرو وارد میشود تا زمان رویت ترک خوردگی در سطح.

سختی :

تست هایی که سطح پوشش در مقابل دندانه شدن ، خراشیده شدن، بریده شدن و ... را ارزیابی میکند.

آزمون های دیگری مانند:» مقاومت در برابر نمک ، رطوبت ، شرایط جوی، حرارتی نیز روی سطوح پوششی انجام میگیرد.

 

منابع : hyperrang.com و poosheshfam.com
بالا