شیوه پخت رنگ کوره ای


پخت رنگ در کوره های مخصوص

یکی از مهمترین مراحل پخت رنگ مرحله ی پخت رنگ در کوره های مخصوص می باشد. اما این کار به یک شیوه انجام می گیرد و دارای 4 روش متفاوت است که کاربردهایی متفاوت دارند.

 حرارت دهی به صورت پیش گرما

شیوه ی اول حرارت دهی به صورت پیش گرما می باشد. در این شیوه قطعه ی مورد نظر به ابتدا به صورت کامل حرارت می بینید. پس از آن که به خوبی گرم و داغ شد به وسیله ی دستگاه های پاشش رنگ، رنگ آمیزی می گردد.

حرارت دهی بعد از رنگ آمیزی م

شیوه ی دوم حرارت دهی بعد از رنگ آمیزی می باشد به این صورت که ابتدا قطعات رنگ آمیزی می گردند و سپس وارد کوره های پخت رنگ شده و به مرحله ی ثبیت رنگ می رسند.

حرارت دهی بعد از رنگ آمیزی

شیوه ی سوم حرارت دهی هم زمان می باشد در این شیوه دستگاه پاشش رنگ همزمان با رنگ آمیزی حرارت مورد نیاز برای پخت رنگ را نیز به سوی قطعه مورد نظر می پاشد. از این روش با عنوان مشعل پاشی نام برده می شود.

شیوه ی چهارم حرارت دهی با استفاده از مادون قرمز می باشد. در این شیوه بعد از پاشش رنگ  قسمت مورد نظر به وسیله ی چراخ های مادون قرمز حرارت می بینید تا رنگ مورد نظر بر روی سطح تثبیت گردد.

منابع : hyperrang.com

بالا