نحوه انتخاب رنگ پودری


نحوه انتخاب رنگ پودری :

با توجه به تنوع تولیدی رنگ پودری با استفاده از جدول ذیل میتوان متناسب با کاربرد هر یک از آنها در صنایع مختلف نسبت به انتخاب صحیح نوع رنگ پودری اقدام نمود :

 

منابع : hyperrang.com و poosheshfam.com
بالا