همه چیز در مورد رنگ پودری (بخش دو)


به رنگ پودری هیچ حلالی اضافه نمی گردد و همیشه حاضر برای مصرف با طیفهای استاندارد خود به بازار عرضه می گردد.

2-1 – خطـــر آتـــش سوزی وجود ندارد

در رنگ پودری بعلت نداشتن حلالهای آتش زا خطر آتش سوزی وجود ندارد.

3-1-مسئله آسیب محیط زیست وجود ندارد

از آنجائیکه پاشش رنگ مایع حداقل 50% پرت در بردارد رنگهای اضافه در کارخانجات با آب آبشارهای رنگ و یا از طریــــق اگزوز کردن به خارج از محیط کارخانه انتقال مییابد که این موضوع علاوه بر در برداشتــن هزینه اضافه برای کارخانه سبب صدمه زدن به محیط زیست اطراف کارخانه هم می گردد.

برای مثال از سال آینـــده در اروپا سیستمهای رنگ مایع که اینگونه به محیط صدمه وارد می آورد ممنوع اعــلام گردیده و حتی از هم اکنون کارخانه های خودروسازی در اروپا در فکر تعویض رنگ مایع خود می باشند که اولین نمونه آن کارخانه BMW واقع در آلمان می باشد .

4-1- به سلامت افرادی که با رنگ پودری کار می کنند صدمه وارد نمی گردد

رنگ مایع به سبب مخلوط بودن با مواد نفتی به دستگاه تنفسی پرسنل مربوطه صدمه زیادی وارد میکند همینطور بـــخار مواد نفتی و تینر علاوه بر خطرناک بــــودن برای محیط زیست موجب حساسیتهای پوستی برروی بدن پرسنل نیز می گردد.

گذشته از آن تمیز کردن مواد رنگی از پوست خود مستلزم استفاده از مواد نفتــی می باشد که علاوه بر افزایش هزینه باعث ضرر به قسمتهای پوستی مورد تماس می گردد.

در رنگ پودری معایب یاد شده در بالا وجود نداشته و باعث ایجاد هیچگونه حساسیت پوستی به جهت نداشتن مواد نفتی نمی گردد.

5-1 – تـــولیدات را سریعتـــر می نماید

در رنگ مایع پس از پاشش قطعه باید مدتی برای خشک شدن در بیرون از کوره بماند و یا وارد کوره خشک کن گردد که این خود باعث اتلاف وقت و هزینه در انرژی و مکان میگردد.

در رنگ پودر جسم سریــعا” بعد از پاشش میتواند به کوره وارد گردد که از لحاظ جا و کاهش طول نقاله مقرون به صرفه می باشد .

6-1- در رنگ پــودری اشتباهات ناشی از پاشش قابل رفع می باشد

در رنگ پودری قطعات و نقاطــی که اشتباها” پاشش گردیده اند را میتوان بوسیله هوا گرفتن برروی قطعه تمیز نمود ولی در رنگ مایع قطعه بایستی توسط رنگ بر تمیز گردد.

2-مـــــزایای اقتــــصادی

1-2- 99.8% از رنگ پـــودر قابل استفاده است

در سیستمهای پاشش رنگ پودری شرکت   ITWGema فقط 0.2% از رنــگ پرت میگردد که چیزی در حدود صفر میباشد در نتیجه با یک کیلوگرم رنگ پودری 10 الی 14 متر مربع را می توان پوشش نمود (حداقل60 میکرون) ولـی در رنگ مایع بعلت برخورداری از 50% مواد نفتی که بخار می گردد و پرت رنگی که وجود دارد با یــک کیلوگرم رنگ 7 مترمربع با 20 الی 30 میکرون پوشش میگردد .

که این خود در کارخانه ها رقمی بسیار زیاد از لحاظ تفاوت مالـــــی بوجود می آورد که خود در عرض 1 الی 2 سال کل هزینه دستگاههای رنگ پودری را با هزینه پرت رنگ جوابگو می باشد.

برای مثال در کارخانه ای که دارای سرعت نقاله ای برابر با 3 متـر در دقیقه میباشد و در روز 1000 عدد یخچال را رنگ می زند تفاوت مالی استفاده از رنگ پــــودر نسبت به رنگ مایع در سال حدود 150.000.000  تومان می باشد.

2-2-انـــــرژی کمتـــــری مصرف می گردد

طبق محاسبات انجام شده مقدار انـرژی لازم برای کوره رنگ مایع بمراتب بیشتر از انرژی برای رنگ پودری می باشد ( 30% انرژی بیشتر مورد احتیاج می باشد)

3-2- به سیستم تهویه هـوای ضعیفتــــری احتیاج است

در سیستم رنگ مایع تهویه داخـــل کارخانــــه نسبت به رنگ پـــودر باید از قدرت بیشتری برخوردار باشد در غیر اینصورت خطر آتش سوزی و آسیب به سلامـــت کارگران افزایش می یابد . این مسئله خود به تنهایی موجب افزایش هزینه در کارخانه می گردد.

4-2- به سیستم اطفـــای حریــــق احتیاج نمی باشد.

باعث کاهش هزینه نسبت به رنگ مایع می گردد

 

منابع : hyperrang.com و parsrang.com

بالا